Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania

Prawa i obowiązki Spółki określa Regulamin Odprowadzania Ścieków PPK Sp. z o.o. zatwierdzony uchwałami Rad Gmin (regulamin do pobrania). Spółka realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące przepisy, m.in.
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037
  z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
  z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r.
  Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.
 
Informację wytworzyl(a): Mirosław Dworski  |  Wyswietleń: 3667
drukuj